Monthly Archives - July 2016

Các bước cài đặt phần mềm CRM miễn phí trên localhost

Bước 1: Cài đặt localhost trên máy tính với WAMP

Để cài đặt phần mềm CRM miễn phí chúng ta phải cài đặt localhost trước. Xem chi tiết tại đây => Cách cài đặt localhost WAMP

Sau khi cài đặt Localhost với Wamp xong, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt phần mềm CRM miễm phí trên localhost. Trong phần này chúng ta sẽ cài đặt phần mềm chăm sóc khách hàng Vtiger CRM trên máy tính bàn hay laptop cá nhân. (more…)

Read more...

Cách cài đặt localhost trên máy tính với WAMP

Localhost là gì?

Localhost là từ ghép của hai chữ “local” và “host“. Local dịch theo nghĩa IT là máy tính của bạn, Host theo nghĩa IT là máy chủ. Vậy localhost nghĩa là một máy chủ được vận hành trên máy tính của bạn. Việc cài đặt localhost trên máy tính của bạn khá đơn giản.

Localhost bao gồm nhiều ứng dụng đi kèm với nhau và tất cả các ứng dụng đó sẽ kết hợp với nhau để tạo ra một môi trường có thể chạy mã nguồn Vtiger CRM trên máy tính của chính bạn bao gồm: (more…)

Read more...