Monthly Archives - August 2016

Lưu thông tin khách hàng từ website vào phần mềm CRM miễn phí.

Khi khách hàng truy cập vào website của bạn và họ để lại thông tin liên lạc. Bạn có muốn khách hàng tiềm năng này sẽ được lưu vào phần mềm CRM miễn phí một cách tự động không?. Rất đơn giản, chúng ta sẽ tạo ra webforms trên phần mềm CRM miễn phí và sao chép nó vào website của bạn. Kết quả là, tất cả thông tin khách hàng của bạn được lưu vào phần mềm CRM miễn phí. Điều này rất thú vị cho bộ phận sales và marketing vì nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng doanh số.

(more…)

Read more...