Monthly Archives - September 2017

Hệ thống email marketing automation Mautic

Có 2 cách để cài đặt xây dựng hệ thống email marketing automation Mautic

Thứ nhất là đăng ký sử dụng miễn phí từ trang web Mautic. Phần này sẽ giới hạn gửi email marketing cho mỗi ngày là 1.000 email. Như vậy mỗi tháng mình gửi được 30.000 email marketing. Và giới hạn số lượng liên hệ (contacts) là 5.000. (more…)
Read more...